ชาวอำเภอหนองสูง ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 ดี วิถีผู้ไทยหนองสูง

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ บริเวณถนนสี่เลน บ้านหนองโอ ตำบลโนนยาง อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ นายอำเภอหนองสูง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 ดี วิถีผู้ไทยหนองสูง” ครั้งที่ 16 ประจําปี 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวจำนวนกว่า 600 คน

นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ นายอำเภอหนองสูง กล่าวว่า ด้วยอําเภอหนองสูง ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ร่วมภาคี เครือข่ายทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชนเป็นองค์รวมแบบผสมผสาน ทั้งการเสริมสร้างสุขภาพ ควบคุมและป้องกัน โรค รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ และการจัดการปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ ให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม พึ่งตนเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้กําหนดแผนงานการจัดกิจกรรม เดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ-ขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ ให้ประชาชนใส่ใจการออกกําลังกาย ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และสอดคล้องแผนงานกลไก ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ระดับอําเภอ ซึ่งประกอบด้วย 5 ดีวิถีผู้ไทยหนองสูง ได้แก่  คนดี  วินัยดี  สิ่งแวดล้อมดี  สุขภาพดี และรายได้ดี ซึ่งในหัวข้อประเด็นสุขภาพดี สืบเนื่องจากประชาชนในพื้นที่อําเภอหนองสูง มีอัตราการเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการลดภาระการบําบัดรักษาด้วยการใช้ยา จึงหาวิธีการป้องกันโรคด้วยการออกกําลังกาย ซึ่งเป็นวิถีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการบําบัดรักษาโรค และฟื้นฟูสภาพให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงอดทนระบบไหลเวียนเลือด และระบบหายใจที่ดีขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม “เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 ดี วิถีผู้ไทยหนองสูง” ประจําปี 2562 ดังกล่าวขึ้นมา

ภายในกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง 5 กม. อายุ ไม่เกิน 12 ปี ชาย/หญิง ลำดับ 1 – 5  และอายุ 13-15 ปี ชาย/หญิง ลำดับ 1-5 รับรางวัลถ้วยพร้อมเหรียญ รุ่นทั่วไป ลำดับ 1 – 5 รับรางวัลถ้วยพร้อมเหรียญ  ส่วนระยะทาง 10 กม. รุ่น 12 ปี ชาย/หญิง ลำดับ 1 – 5  รุ่นอายุ 13 -15 ปี ชาย/หญิง ลำดับ 1 – 5  และรุ่นทั่วไป ชาย/หญิง ลำดับ 1-5 รับรางวัลเป็นถ้วยพร้อมเหรียญทุกรุ่น ส่วนรางวัลพิเศษ วิ่ง 10 กม. อายุ น้อยที่สุด ได้ถ้วยรางวัล นอกจากนี้มีประกวดแต่งกายแฟนซีเข้ร่วมเดินวิ่ง อาทิ ชุดรีไซเคิล ชุดแม่นาก ชุดหน้ากาก ฯลฯ รางวัลชุดแฟนซี รับเหรียญรางวัลทุกคน..